0690 - 615 11

info@angeridklubb.se

Stadgar för
Ånge Ridklubb

Bildad 1968-09-14 

Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av förbundsstyrelsen 1992-11-29
Reviderade enligt Svenska Ridsportförbundets & Riksidrottsförbundets typstadgar 2020-02-16

§ 1 Ändamål

Ånge Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bland annat främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Ånge Kommun. Föreningens organisationsnummer är 889200-6621.

§ 3 Medlemskap

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut om att avstå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå till väga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Behandling av personuppgifter.
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen. GDPR.

§ 4 Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 5 Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på så sätt som styrelsen fastställer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 6 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stadgar eller annars skadat föreningens intressen.

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket.

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i kap 15 RFs stadgar.

§ 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

§ 10 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen har delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

§ 11 Rösträtt

Vid årsmötet samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 13:e §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud får ej förekomma.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

§ 13 Beslut om omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4:e § och 10:e § avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 14 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på så sätt styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna från och med sju dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 15 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av balansräkning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 18:e § andra stycket angivna antalet.
 12. Val av ordförande för föreningen.
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
 14. Val av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se 25:e §).
 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.
 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 19. Fastställande av årsavgifter.
 20. Övriga ärenden som enligt 14:e § kan upptas till beslut på årsmöte.

§ 16 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10:e § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 15:e § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

§ 17 Valberedningen

Valberedningen består av 3 ledamöter jämte 0 suppleanter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte.

Medlem i föreningen får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämna förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val skall ske.

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

§ 18 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst fem eller högst åtta ordinarie ledamöter samt lägst två och högst fyra suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst en tredjedel av ledamöter så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 19 Styrelsens åliggande

Styrelsen ska – inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

 • Det åligger styrelsen att tillse att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler.
 • Följer ridsportens värdegrund.
 • I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.
 • Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar.

Vidare åligger det styrelsen särskilt att:

 • Verka för föreningens ändamål.
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • Handha och ansvara för föreningens medel.
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förses samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa revisorernas granskning.
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta.
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 20 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

§ 21 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar.

§ 22 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

§ 23 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

§ 24 Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

§ 25 Övriga sektioner

 Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

Rulla till toppen